Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski jest kluczowym partnerem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Jako największa uczelnia Podkarpacia zapewnia dostęp do wiedzy, nowoczesnej bazy laboratoryjnej oraz instrumentów wsparcia innowacyjności i transferu technologii. Animatorem klastra jest dr Grzegorz Wisz z Instytutu Fizyki UR. W prace organizacyjne zaangażowni są również przedstawiciele Wydziału Ekonomii - dr Małgorzata Lechwar oraz Wydziału Prawa i Administracji - dr Mariusz Załucki.

PODKARPACKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA

12 kwietnia 2012 roku w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało podpisane porozumienie inicjujące powstanie Podkarpackiej Platformy Technologicznej. Do porozumienia przystąpił Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez dr hab. inż. Czesława Puchalskiego – Prorektora ds. Finansów, Alians Strategiczny Technologicznych Klastrów Podkarpackich reprezentowany przez: Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

Podstawowym celem Porozumienia jest tworzenie i doskonalenie płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki.

Realizacja zobowiązań porozumienia nadzorowana będzie przez Radę Konsorcjum w składzie: dr hab. inż. Czesław Puchalski, mgr inż. Piotr Piątek, mgr inż. Wojciech Materna oraz dr Grzegorz Wisz.

Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze:
•    nowoczesnych technologii w transporcie, informatyce i energetyce odnawialnej,
•    rozwoju transportu, informatyki i energetyki odnawialnej,
•    zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej

Główny nacisk położony zostanie na:
•    zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transportu,
•    zwiększenie stopnia wykorzystania OZE,
•    poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska,
•    zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych,
•    zwiększenie innowacyjności gospodarki,
•    rozwój kapitału ludzkiego.

Rolą inicjatywy jest pobudzanie aktywności partnerskiej na rzecz tworzenia efektywnych mechanizmów dyfuzji i transferu wiedzy oraz przestrzennej konsolidacji materialnych i intelektualnych zasobów dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjału regionu podkarpackiego.

Możliwość prowadzenia prac w szerokim zakresie tematycznym zapewniają Centra działające przy Uniwersytecie Rzeszowskim:

 1. Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych
 2. Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię
 3. Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym
  • zadania centrów:
   • podstawowe badania wykorzystywane przy opracowywaniu technologii,
   • transfer technologii,
   • realizacja procesu dydaktycznego na następujących kierunkach studiów: rolnictwo, biologia, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu,
 4. Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
  • zadania centrum:
   • prowadzenie badań w dziedzinie biotechnologii,
   • wdrażanie osiągnięć badawczych, opracowywanie technologii,
   • współpraca z sektorem gospodarczym,
 5. Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej
  • zadania centrum - prowadzenie badań w zakresie:
   • technologii i inżynierii wytwarzania materiałów dla przemysłu,
   • spektroskopii materiałów oraz robotyki,
   • informatyki i matematyki stosowanej,
   • prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych,
 6. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
  • zadania centrum:
   • prowadzenie badań w zakresie nanotechnologii,
   • wzmocnienie kształcenia nowych specjalności: nanoelektronika, nanotechnologia i materiały dla lotnictwa, bioinżynieria medyczna, bioinformatyka, biotechnologia analityczna oraz biomateriały
 7. Centrum Marketingu Produktów Spożywczych
  • zadania centrum:
   • organizowanie konferencji o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, które będą służyły min. transferowi wiedzy, prezentacji osiągnięć naukowych w zakresie opracowanych technologii, wprowadzanych innowacji, w dziale produkcji, przetwarzania i obrotu.
 8. Centrum Konferencyjno-Naukowe
  • zadania centrum:
   • promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki  w zakresie materiałów, w szczególności powstałych w Uniwersytecie Rzeszowskim i udział w ich wdrażaniu.

Centra w trakcie realizacji

 1. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego
  • zadania centrum:
   • wzmocnienie kształcenia w dziedzinie nauk matematycznych, w tym informatyki,
   • wzmocnienie współpracy z biznesem,
 2. Laboratorium Biotechnologi
  • zadania centrum:
   • prowadzenie badań w zakresie innowacji natury biotechnologicznej, praktyki ogrodniczej i rolniczej, środowiska naturalnego,
 3. Centrum Innowacyjno - Badawcze Środowiska 
  • zadania centrum:
   • prowadzenie badań naukowych w zakresie monitoringu środowiska,
 4. Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
  • zadania centrum - prowadzenie badań w zakresie:
   • wpływu biodegradacji środowiska na stan zdrowia,
   • opracowania nowych metod rehabilitacji,
   • analizy czynników genetycznych, chorób układu krążenia, oddechowego i nerwowego,
   • analizy procesu starzenia, profilaktyki i leczenia.

 

dr hab. Czesław Puchalski - inżynieria produkcji, wykorzystanie biomasy

dr hab. Igor Tralle - modelowanie struktur półprzewodnikowych

dr hab. Marian Kuźma - ochrona środowiska

dr hab. Czesław Kizowski - studia podyplomowe

dr hab. Igor Virt - ogniwa termoelektryczne

dr Grzegorz Wisz - instalacje fotowoltaiczne, układy autonomiczne

dr Małgorzata Pociask - kolektory słoneczne

dr Mirosław Łabuz - edukacja energetyczna

dr Mariusz Bester - kursy i szkolenia dla instalatorów

dr Andrzej Wal - inteligentne sieci - Smart Grid

mgr Artur Bodziony - elektrownie wiatrowe

mgr inż. Grzegorz Zaguła - energia z biomasy

dr Mariusz Załucki - zagadnienia prawne

dr Małgorzata Lechwar - ekspertyzy społeczno-ekonomiczne

Odsłony: 12212