ppt.rzeszow.pl

12 kwietnia 2012 roku w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało podpisane porozumienie inicjujące powstanie Podkarpackiej Platformy Technologicznej. Do porozumienia przystąpił Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez dr hab. inż. Czesława Puchalskiego – Prorektora ds. Finansów, Alians Strategiczny Technologicznych Klastrów Podkarpackich reprezentowany przez: Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

Podstawowym celem Porozumienia jest tworzenie i doskonalenie płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki.

Realizacja zobowiązań porozumienia nadzorowana będzie przez Radę Konsorcjum w składzie: dr hab. inż. Czesław Puchalski, mgr inż. Piotr Piątek, mgr inż. Wojciech Materna oraz dr Grzegorz Wisz.

Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze:
•    nowoczesnych technologii w transporcie, informatyce i energetyce odnawialnej,
•    rozwoju transportu, informatyki i energetyki odnawialnej,
•    zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej

Główny nacisk położony zostanie na:
•    zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transportu,
•    zwiększenie stopnia wykorzystania OZE,
•    poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska,
•    zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych,
•    zwiększenie innowacyjności gospodarki,
•    rozwój kapitału ludzkiego.

Rolą inicjatywy jest pobudzanie aktywności partnerskiej na rzecz tworzenia efektywnych mechanizmów dyfuzji i transferu wiedzy oraz przestrzennej konsolidacji materialnych i intelektualnych zasobów dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjału regionu podkarpackiego.